ច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម

សួស្តីមិត្តអ្នកអានច្បាប់ដែលបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ

២០០៥ ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម ដែលមានលក្ខណៈទាំងស្រុងដូចតទៅ៖

ច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម

សូមអរគុណ

កុសល

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s