បញ្ហាស្នេហា

"​ ពស់វែកមានពិសគង់សកស្រកា តែស្រីសាវ៉ា សាវ៉ារហូត "

"​ បងសែនរន្ធត់ចង់ដុតរោងការ ចាប់យកជីវ៉ារួមស្នេហ៏ជាថ្មី "

"​ ពាក្យចាស់លោកថា ខ្លួនទាបកុំស្រវាតោងភ្នំ ​ សប្បាយនិងយំជាគូរនិងគ្នា "

"ពេលប្រុសក្បត់ស្រី​ គេជេគេស្តីថាប្រុសអាវែក ចំនែកស្រីល្អធ្វើខុសនឹងភ្ែនក តើនាង

ត្រូវស្រែកថាខ្លួនជាអ្វី "

"នាងអើយនាងនួន នាងមានតែខ្លួនតែនាងគ្មានចិត្ត នាងមានសំរស់

នាងមិនអាណិត នាងបញ្ឍឺចិត្តអ្នកដែលស្មោះនាង "

ដោយៈ ​ បាត់ធើរឿន

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s