ផ្កាសាគូរ៉ា

យើងអាចមើលផ្កាសាគូរ៉ាបានដោយធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជប៉ុននូវរដូវរំហើយក្នុងកំឡុងខែ

មេសា។ ខាងក្រោមនេះគឺជារូបផ្កាសាគូរ៉ា ដែលខ្ញុំបានថតនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅ

ថ្ងៃទី​២៩​មិនា​២០០៦។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s