ដល់ម៉ោងគោរពទង់ជាតិហើយ

សូមមេត្តចុចលីងខាងក្រោម ព្រោះថាដល់ម៉ោងគោរពទង់ជាតិហើយ

http://www.cambodianview.com/khmer-anthem.html

គិតៗទៅខ្ញុំដូចជាចង់ទៅគោរពទង់ជាតិដែរ… 😀

កុសល

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s