ក កា កិ កី

                               ក កា កិ កី

                       កូនៈ   ម៉ាក់ ក កា កិ កី

មិនដឹងជាស្អី                ខ្ញុំមិនរៀនទេ          ខ្ញុំចង់តែគូរ

តាមចិត្តខ្ញុំគ្នេរ               មើលគំនូរគេ          ទើបខ្ញុំសប្បាយ។

                               អក្សរខ្មៅៗ

បំបែកយូរទៅ       ​     នាំចិត្តខ្ញុំណាយ       សូមម៉ាក់និយាយ

រឿងព្រេងទាំងឡាយ      ណះណាអ្នកម្តាយ    បានកូនចូលចិត្ត។

                        ម្តាយៈ  កូន កែ កៃ កៅ

អក្សរខ្មៅៗ                 នេះមានគំនិត          បើកូនមើលរួច

វាប្រាប់រឿងពិត           តាមកូនចូលចិត្ត       រឿងព្រេងអស់នោះ។

                             គំនូរទាំងឡាយ

អក្សរនិយាយ             ប្រាប់ឥតមានខ្ចោះ     ប្រាប់ថ្មឈើសត្វ

កូនមើលដឹងអស់        រឿងព្រេងពិរោះ         ស្រេចនឹងអក្សរ។

ដកស្រង់ចេញពី www.cambodianview.com

កុសល

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s