អ្វីគឺជាការដឹងគុណ?

អ្វីគឺជាការដឹងគុណ?

ការដឹងគុណគឺជាកតព្វកិច្ចដែលមនុស្សក្នុងសកលលោកយើងនេះ គួរតែសន្សំ

ទុកនិងបណ្តុះអោយាមាននៅក្នុងសន្តានរបស់យើងម្នាក់ៗ។ ការដឹងគុណជា

គន្លឹះមួយដែលធ្វើអោយមានតុល្យភាបរវាងអ្នកធ្វើគុណនិងអ្នកទទួលគុណ

ពីគេ។ គុណនេះមានន័យថាធម្មជាតិទ្រទ្រុង​ឫសារត្ថៈតភ្ជាប់មនុស្សអោយ

ប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាបានល្អ និង​សុខសន្តិភាព។​អ្នកធ្វើគុណនិងអ្នក

ទទួលគុណមានទំនាក់ទំនងជាប់គ្នាជានិច្ចមិនអាចកាច់ផ្តាច់ពីគ្នាបានឡើយ

តែសំរាប់អ្នកទទួលគុណ គួរតែសំដែងសេចក្តីដឹងគុណដោយការបដិបត្តិ

អោយត្រឹមត្រូវ និង ប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អជាដើម។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s